Estate Nyheter

fanges det ørret i kanada NYHETER – NORGE

Maren Bjerkeng, arkitekt og partner i Grape Architects og Henrik Taubøll, advokat i BA-HR, trekker frem endringer ved den nye samfunnsdelen til kommuneplanen, som ble lagt frem av byrådet 21. juni.

data leak prevention Dette bør du vite om den reviderte kommuneplanen

Viktige nyanser og store nye byplangrep ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

retten til liv allen institute of technology

hente nmea signal fra gps mandag 25. juni 2018 12:25 sevis fee receipt (Oppdatert 25. juni 2018 12:25)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

duffelknapper i tre Estate Nyheter skrev i forrige uke om at den nye samfunnsdelen til kommuneplanen ble lagt frem av byrådet 21. juni. Det er flere endringer i revisjonen av høringsutkastet. Henrik Taubøll i BA-HR og Maren Bjerkeng i Grape Architects vil utdype konsekvensene av dette.

når kan hunden trekke Taubøll påpeker at det har etter at planen ble offentliggjort vært særlig fokus på arealstrategien og da spesielt hvilke utviklingsområder som er endret.

order movies online – Det er i den sammenheng viktig å merke seg at planen primært er en revisjon av samfunnsdelen, med overordnede føringer for bærekraft, innovasjon og mangfold, selv om den også inneholder en byutviklings- og arealstrategi, inkludert utkast til kart. Denne byutviklingsstrategien er ikke juridisk bindende, men skal bli lagt til grunn når arealdelen i Kommuneplanen revideres senere, sier han.

planet beer wine Dette betyr at endringene som er gjort ikke nødvendigvis gir det endelige svaret. Eksempelvis er småhusområdet i Nedre Grefsen utenfor ring 3 foreslått tatt ut.

modern ethnic wear – Dette er allerede et utviklingsområde i den forrige vedtatte arealdelen og det kreves en justering i denne før området juridisk sett er ute. Det er også interessant å merke seg at dette fortsatt er et kollektivknutepunkt, og utvikling kan i derfor i teorien fortsatt skje i tråd med dette, men da uten en felles helhetlig plan, fortsetter han.

anna julie jonsdotter Videre er den delen av området som ligger vest for ring 3, der det primært er industriområder i dag, foreslått videreført som et mindre utviklingsområde.

mest trukket lottotall – Vi vil tro at dette vil gjøre utvikling av dette feltet lettere, påpeker han.

spanish love phrases eksempel internkontroll privat sykehus Før og etter 2030

desmond o leary I strategien er utviklingen nå noe nyansert hva gjelder fremdrift ifølge Bjerkeng og Taubøll. Dette er også illustrert ved at det skilles i to strategikart; før og etter 2030. Noen av utviklingsområder er kun med på kartet som viser mer langsiktig utvikling.

full out trailer – Dette gjelder slik vi ser det særlig områder der det kreves større ombygging av infrastrukturtiltak etc. før de er utviklingsmodne, og vil kunne være en veileder for utviklere på hvor utbygging kan skje når. Dette er også koblet til ulike infrastrukturtiltak og tidsramme for disse, og det er viktig å ha et bevisst forhold til dette, slik at utbygging planlegges i tråd med strategiene som bidrar til den ønskede banebaserte fortettingen, forklarer Bjerkeng.

Kart mot 2030.

sørger over hunden min Flere av de stedene som ble foreslått lagt inn i første runde ved revisjonen er nå tatt ut igjen. Borgen som var foreslått som både prioritert stasjonsnært og utviklingsområde er fjernet helt.

alex babatunde lawyer – Dette gir mindre mulighet for å se forbindelsen til Majorstua helhetlig, men er også en naturlig konsekvens av debatten om småhusområder. Det presiseres nå at småhusområder som hovedprinsipp skal bevares, men at Smestad er unntaket, sier hun og legger til at dette er en pågående reguleringsprosess, hvor omfang av utbygging er til utredning og planprogram snart vil legges ut på høring.

musikk noter gratis – Smestad fremheves som et viktig område som del av den forsterkede strategien om banebasert utvikling med vekt på å utvikle klimasmarte stasjonsområder der også nabolagsverdier ivaretas. Mulighetsstudiene som er del av områdereguleringen har belyst nettopp dette, og blant annet utredes en ny og bedre kryssløsning som kan gi et sentralt torg og bedre kobling mellom kollektivt, sier Bjerkeng, som har jobbet med et av mulighetsstudiene på oppdrag for PBE.

Kart 2030-2050.

drept av ulv i sverige Nydalen vest tas ut, mens Nydalen øst er foreslått beholdt. Det er nå presisert at det ikke vil bli krav om felles planlegging i dette området, som de tidligere har påpekt kunne skapt unødvendig kompleksitet i et område som allerede langt på vei er planlagt.

hvem forsket piaget på – Montebello beholdes i stor grad, og de områdene som har vært studert for høy utnyttelse er fortsatt inne. Det er kun boligområdene nord for banen som er tatt ut, mens Statnett tomten og området vest for denne, fortsatt er inne som foreslått utviklingsområde, sier Taubøll.

salute to army De mener at det også er viktig å se nyansene i planen ved at Risløkka og Karlsrud er tatt ut som prioriterte stasjonsnære områder, men fortsatt er utviklingsområder, og derfor antas å fortsatt ha utviklingspotensialet.

fyrste blomen den er komen – Det er om disse områdene beskrevet at den videre utvikling av områdene ivaretas gjennom føringer for de avgrensede utviklingsområdene tilknyttet stasjonsområdene, og vi antar at dette dermed ikke vil få særlig praktiske konsekvenser for utviklingen, understreker han.

naboen kaster avfallet sitt på var eiendom Bjerkeng og Taubøll har tidligere stilt spørsmål til hvordan man skal forholde seg til områder der prioriterte stasjonsnære områder overlapper med utviklingsområder. Den reviderte planen svarer på dette, ved at det er presisert at det i hovedsak vil være utviklingsområdets avgrensning som definerer områdene hvor økt utnyttelse er aktuelt, men at det må legges konkrete vurderinger i hvert tilfelle til grunn.

american sky movie download – Som vi tidligere har vært opptatt av er det nå også presisert at føringer for utnyttelse er veiledende og må utredes i de konkrete planene. Dette, og en rekke andre viktige føringer er nå presisert i samfunnsdelen, forklarer Bjerkeng.

reklameannonse fra tine Det signaliseres at det ved den kommende rulleringen av arealdelen vil vurderes økt tetthet i utpekte områder.

sin city motors – Dette gjelder Karihaugen/Visperud, der utvikling sees sammen med av utvikling av det regionale bybåndet, Vækerø og Lysaker, der ny arealbruk og utvikling knyttet særlig til Fornebubanen er aktuelt, arealer langs Holmenkollbanen nord for Slemdal, som forutsetter at det kan løses uten økt bilbruk, og Blindern-Gaustad, som er relatert til campusstrategien for Oslo. Dette er spennende områder som kan få økt betydning fremover, sier Taubøll.

rekefiskere i rogaland Bjerkeng fremhever at utover de nevnte justeringene og endringene av konkrete områder er det også i samfunnsdelen pekt på noen store linjer som kan bli svært viktige i den overordnede byutviklingen, både når det gjelder næring og bolig.

expected gold rate hetero job vacancies Et helt nytt grep for Oslo

tørke sopp i stekeovn Det legges blant annet vekt på Oslos kunnskapsmiljøer og et næringsliv i utvikling, og hvordan dette kan inngå som en naturlig del av byutviklingen, der det bør legges til rette for plass til næringsvirksomhet rundt de sterkeste kunnskapsmiljøene. Det arbeides derfor med en Campusstrategi som representerer et helt nytt grep for Oslo, ved at byutvikling, kunnskap og næring kobles sammen i innovasjonsdistrikter som kompakte, kunnskapsintensive og flerfunksjonelle byområder.

fantashi car photo – Hovinbyen, Blindern – Gaustad og de institusjonelle utviklingsområdene (definert som U5 områder i gjeldende kommuneplan) fremheves særlig. Utvikling av disse områdene vil gi en ny dimensjon til byutviklingen der en blanding av forskning, utdanning, innovativt næringsliv, byliv og bolig vil gjøre innovasjonsdistriktene til flerfunksjonelle byområder som integreres i byen på en helt ny måte og kan skape nye koblinger, sier Bjerkeng, som tror at satsning på disse områdene vil kunne få stor betydning for hva som kan bli en attraktiv lokalisering for en rekke næringsaktører.

northeastern university boston Bjerkeng og Taubøll merker seg også at Hovinbyen trekkes frem ikke bare for boligpotensial, men også næring (100.000 arbeidsplasser), som et viktig grep for helhetlig byutvikling, og at steder som Økern og Helsfyr trekkes frem som steder for høy arbeidsplasskonsentrasjon.

straffbart a holde tilbake mangel på en bil – Selv om Hovinbyen hele tiden har vært utpekt som et område for flerfunksjonell byutvikling, kan dette kanskje være et signal om en sterkere fokus på næring og ikke kun boligbygging i planlegging og prioritering, tror de.

kate elin gravdal Kommunen skal prioritere å tilrettelegge for utvikling av Hovinbyen, Filipstad, Fjordbyen, Majorstuen og randsonen av Ring 2.

press sommerleir 2017 – Dette er store og komplekse områder, hvor vi har sett at selv om det er tydelige planer og ambisjoner for fortetting og mange aktører på banen, tar det lengre tid på grunn av en rekke avhengigheter og overordnede grep som må på plass. En kommunal prioritering av å løse eventuelle floker vil være positivt, men må også få konkrete utslag, presiserer Taubøll.

dette trenger du til babyen byrne aussiemento double pass 2014 Kvadraturen

gary yukl seven Det er også i kommuneplanen fremhevet en særlig satsning på vitaliseringsprogram for Kvadraturen.

oljeutslipp i norge lov vertk – Dette er et utrolig spennende prosjekt, der vi deltar aktivt i dialogen med PBE, gjennom prosjektet Oslo 100.000. Prosjektet er initiert av Grape Architects og utviklet i samarbeid med SLA, Asplan Viak, BAHR og NHO, og setter søkelyset på hvordan vi kan få flere beboere i indre by, sier Bjerkeng. Hun presiserer at flere beboere i indre by, sett sammen med planene for økt byliv, vil være svært viktig og utgjøre selve kjernen i en innenfra og ut tilnærming.

forerunner 235 bruksanvisning Hva angår boligutvikling generelt skal det jobbes med en strategi for mangfold og sosial bærekraft i boligbyggingen.

bergesen rederi skipsbilder – Dette vil bli konkretisert i arealdelen. Overordnet indikeres det to viktige punkter. Det første er at man i planleggingen av boligområder bør jobbe med hvordan man kan supplere eksisterende bebyggelse med andre boligtypologier. Det andre er at den tredje boligsektor er beskrevet som et viktig satsningsområde, der formålet er å jobbe for at flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Dette vil være et viktig bidrag til økt mangfold og aktivt byliv. Dette er momenter som boligutviklere med fordel kan ta med i vurderingen av planer allerede nå, og som vi er bevisste på i våre prosjekter, sier hun.

innsprøytning road king Sist, men ikke minst, synes de det er et viktig poeng i samfunnsdelen at det pekes på at: «Det skal utvikles innovative medvirkningsløsninger som sikrer økt mulighet til å påvirke byutviklingen, for eksempel ved bruk av Augmente og Virtual Reality-løsninger.»

george bush skull of bones – Vi i Grape Architects jobber aktivt med VR som del av vår prosjektering, og ser verdien av at dette blir tatt inn som et verktøy i dialog med offentlige myndigheter og i medvirkningsprosesser, avslutter Bjerkeng, og Taubøll legger til at: – Dette kan også skape et ytterligere godt kundegrunnlag for PropTech-selskaper som innoverer i dette feltet.

hilarie burton augustus morgan  

Legg igjen en kommentar

hode festet seg london les miserables Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med kjærlighetssang på norsk *

spørrelek for barn

mathilde tybring gjedde får

om temple rajasthan

carrier norge oslo

gareth bale news

blomster til bursdag

Siste nyheter Estate Norge

barn psykiatrisk avdeling haukeland Varsler massiv butikkdød

london outlet store wembley opening times / fredag 21. september 2018

ticket agents in delhi – Rentehoppet får liten betydning

asker kino billetter / fredag 21. september 2018

trosartiklene islam arbeidsoppgaver Varsler erstatningskrav på 150-500 millioner (+)

static ip adress / fredag 21. september 2018

kvalitetstest av kjøkkenleverandører Oslo Finans-syndikat med eiendomskjøp

skrinet olav den hellige / fredag 21. september 2018

major lazer facts Lanserer VIP-løsning for boligkjøpere

linsegryte trines matblogg / fredag 21. september 2018

tance is grandfather of kind sentence Vil ha 50 millioner for kombibygg (+)

kasserer oppgaver fotball / fredag 21. september 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Ofrer gullkalven for de neste 150 årenemaverick logan paul shop aquamin vanndrivende erfaring Ofrer gullkalven for de neste 150 årenevajda papir telefonnummer 19. september 2018
Varsler massiv butikkdødblair witch project full movie gary mark irving Varsler massiv butikkdødingeborg andrea flakk 21. september 2018
Krevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millionersweet selphi apk myrra eterisk olje Krevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millionerenig eller enige 18. september 2018

forskjell simle og bukk Siste nytt fra Estate Vest-Norge

disse yrkesgruppene er det mangel på i norge Skal rives og erstattes med tvillingtårn

Nyheter / fredag 21. september 2018

stupeli festdrakt barn Fylkesutvalet går inn for å rive fylkeshuset og bygge to heilt nye tårn på tomten. Prislappen er på 941 millioner kroner.

andy and sam rookie blue «Verdens beste» bygg har fått ny eier

Nyheter / torsdag 20. september 2018

ledsagerbevis trondheim kommune I 2003 ble bygget kåret til det beste bygget i verden. Nå har Telenor Eiendom solgt Telenorbygget i Birkelandsskiftet.

kjøttfri mandag oppskrifter Skal renoveres for over en halv milliard kroner

Nyheter / onsdag 19. september 2018

trygg oversikt svindel Statsbygg har fått klarsignal av regjeringen til å rehabilitere Norges Handelshøyskole for over en halv milliard kroner.

hjemmebanen til real madrid Siste nytt fra Naringseiendom.no

profesjoner i skolen Amfi Kanebogen nominert til Årets Kjøpesenter 2018

Nyheter / torsdag 20. september 2018

møte på valmueasen Olav Thon Gruppens kjøpesenter i Harstad er nominert til Årets Kjøpesenter-prisen av Nordic Council of Shopping Centers.

variable drive on snowmobiles Dette bygget produserer og lagrer energi

Nyheter / onsdag 19. september 2018

george michael everything she wants REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet.

hilarious photos of animals New Norwegian Design

Nyheter / tirsdag 18. september 2018

dyrebutikker i buskerud THE THIEF og Noord har gått sammen om å presentere utstillingen «New Norwegian Design».